Veprimtaria e atdhetarit Mehmet Trepça (III)

Përgatitur nga Abas Fejzullahi

1

GJYKATA USHTARAKE NË ZAGREB

I K nr. 21 / 25 Shkurt 1961 viti

N Ë  E M Ë R  T Ë  P O P U L L I T  !

Gjyqi Ushtarak në Zagreb në trupin gjykues të përbërë nga  Gjykatësi – Nënkoloneli Branko KAPETANOVIQ, si kryetar i trupit gjykues, gjykatësit N / Kolonel Drago POLJAK dhe gjyqëtarëve porotnikë: Major i artilerisë Janez JERAS,  kapitenit të sanitetit Franc OTROÇAK dhe Flamurtarit të administratës gjyqë- sore Millan AXHIQ, si pjestar te trupit gjykues, me pjesëmarrjën e procesmbajtë- sës Josipa JURAK në lëndën penale kundër ushtarit: Emin FAZLIJA, Baki  DULLOVI, MEHMET  TREPÇA dhe Ilmi AJVAZI, te akuzuar: Emin FAZLIJA për veprën penale nga Neni 117, alinea 1 e L.P., Baki DULLOVI dhe Mehmet  TREPÇA për vepra penale nga Neni 117, alinea 2 e L.P. dhe  Ilmi AJVAZI  për  vepër penale nga Neni 279, alinea 1 e L.P., e mbajti pocesin gjyqësor në praninë e të akuzuarëve dhe mbrojtësve të tyre dhe ata:

Kap.i Kl. Të Parë Pero  MATITUNOVIQ si  mbrojtës i akuzuarit të parë, Kapetan i kl.të Parë  Vojko PALEVAC, si mbrojtës i akuzuarit të dytë, kap.i kl.të parë Arsen  DIMOVSKI si mbrojtës i akuzuarit të tretë dhe kap. I kl. të parë Janez LLOTRIQ si mbrojtës i të akuzuarit të 4-të, dhe Nënkolonelit  të  shërbimit juridik Dr. Millan  HUZIJAK si përfaqësues i  Aktakuzës.  Procesin  publik e  mbajti ky Gjyq me  22  e  23. 02. 1961 dhe në praninë e palëve proklamoi këtë :

A   K   T   D   E   N   I   M

            I akuzuari i parë Emin FAZLIJA, ushtar i P.U. 8569 Zagreb, i biri i  Haradinit dhe Mihanës e lindur Berisha, lindur  me 24.09.1937 në fsh .  VIDISHIQ, Komuna e Stari Tërgut, rethi i Mitrovicës së Kosovës , R.P. e Serbisë, banor në f. Bellopojë, rrethi i Pejës, Shqiptar, nënshtetas i RFPJ, gazetar, i shkolluar me 8 kl.gjimnaz dhe  SHL të gazetarisë, i pa martuar, pa pasuri, i pa denuar, në APJ prej datës  26.09.1958, në paraburgim dhe  burgun hetues prej datës 26 gusht  1960 ;

I akuzuari i dytë Baki DULLOVI, ushtar i P.U. 8569 Zagreb, i biri i  Hamdiut dhe RABUJËS e lindur BELAKU, lindur me 20.03.1938 në fsh.BIÇEVC, K.K Kaçanik, rrethi i Prishtinës, R.P. e Serbisë, banon në të njejtin vend, shqiptar, shtetas i RFPJ, pa martuar, i shkolluar me  8 klasë fillore, pa  pasuri, i pa  denuar,  ne paraburgim dhe  burgun hetues prej  29 gusht 1960 ;

2

I akuzuari i tretë Mehmet TREPÇA, ushtar i P.U. 3566/ 7 Zagreb, djali i  Rrahimit dhe  Hanifës e lindur Iusufi,  lindur më 28.09.1939, në fsh.VIDISHIQ, KK Stari Terg, rrethi i Mitrovicës së Kosovës, RP e  Serbisë, banon në të njejtin vend, nxënës, shqiptar, i pa martuar, shtetas i  RFPJ, i ka kryer 4 klasë gjimnaz, pa pasuri, i pa denuar në paraburgim dhe burgun hetues gjindet prej datës 29 gusht 1960 ;

I  akuzuari i katërtë ILMI AJVAZI, ushtar i P.U. 8569 Zagreb, i biri i  Destanti dhe Zefes e lindur Sahitaj, lindur me 24.2.1938 në fshatin Koprivnicë, KK. Hogosht – Gjilan, banon në të njejtin vend, bujk, shqiptar, shtetas i RFPJ, i pa  martuar, i shkolluar me 5 klasë fillore, pa pasuri ,i pa denuar,ne paraburgim dhe  burgun hetues  prej datës 3 shtator 1960 ;

J  a  n  ë    f  a  j  t  o  r :

I akuzuari  EMIN   FAZLIJA  :

I cili gjatë viteve 1959 dhe 1960 gjatë kohës sa ka  qenë në sherbim të afatit ush- tarak në Karlovac, Celje dhe Zagreb e ka formue organizaten ilegale “ VOTRA KOSOVARE – NACINAL DEMOKRATKE SHQIPTARE “në të cilën edhe para se të shkon në sherbimin ushtarak, në civil ka punuar, ciles ja ka vu si detyrë kryesore  shkëputjen e  Kosovës dhe Metohisë nga RFPJ si  dhe  disa krahinave tjera dhe  pë  krijimin e se ashtuquajtures “SHQIPRIA E MADHE “-(Etnike) dhe për  realizi- min  e këtyre qëllimeve :

a )e ka përpiluar Statutin e Organizatës, Udhëzimet për punë për anëtarët e  sajë,  Fletpranimin dhe tekstin e  Betimit, ndërsa në sipërmarrjen “ PEÇAT* në Zagreb ka  porosit  vulën për organizatë,

b )  me qëllim të forcimit dhe zgjërimit të Organizatës ka punuar në krijimin e  lidhjeve me persona dhe Organizzata tjera jasht shtetit, ashtu që :

 • në muajn Gusht 1959 i ka shkruar letër Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë në të cilën shkruan : mbi kolonizimin e Kosovës me banor serb, duke kërkuar njëkohësisht nga Qeveria e Shqipërisë që kjo ta njoftoj  opinio- nin botëror me  gjendjen e  shqiptarëve në RFPJ “ cilën letër është dashtë  ilegalisht ta dergojë përtej kufirit dhe me ja dorëzuar Enver  Hoxhës , Bajram Gashi  nga  Leçina. ;
 • në gusht 1959 ka shkruar letër udhëheqësisë së Komitetit të a.q. “ SHQIPËRIA E LIR Ë “ në Nju Jork në të cilën kërkon bashkëpunim me  qëllim për çlirimin e  Kosovës (Kosmetit – shkruajn  sllavët ) ;

3

 • në gusht dhe Dhjetor 1959 si dhe në shtator 1960 i ka shkruar 3 letra Fan NOLIT, emigrant Shqiptar në Boston, me të cilat ky e informon atë se është  formuar organizzata “VOTRA KOSOVARE “ me  qëllim që të “ çlirojnë popullin  tonë  nga  robëria “, duke kërkuar njëkohësisht nga ai bashkëpunim ;
 • gjatë viteve 1959 dhe 1960 i ka shkruar disa letra emigrantit shqiptar Dr. Kristof MALOKUT, Professor në Graz (Gracë) ndersa në takimin me te në Dubrovnik e ka njoftuar me punën e tij ilegale dhe i ka propozuar bashkë- punim, çka ky e ka refuzuar;
 • gjatë viteve 1958 dhe 1959 e ka informuar mbi aktivitetin e tij ilegal emigrantin shqitar në Romë e pastaj në SHBA Nikoll GJOMARKAJN,  dhe i ka  propozuar edhe këti bashkëpunim;
 1. me të njejtin qëllim si nën « b » para se të shkonnë shërbimin ushtarak në APJ, pastaj në Njësinë ushtarake si dhe jashtë sajë gjatë kohës sa ka qenë në APJ ka bind njerëz që të hyjnë në Organizatën e ti« VOTRA  KOSOVARE «  ashtu që :

– në fillim të gushtit 1960, në oborrin e kazermës ushtarake të P.U. 8569 ZAGREB, e ka  njoftuar mbi ekzistimin ,qëllimin si dhe  punën e Organizatës Ilegale «  VOTRA  KOSOVARE « dhe  të pandehurin e  dytë Baki  DELLOVIN, cilit ja ka dhënë me e lexuar Programin e Organizatës, tani mbasi që edhe ky ka  pranuar vetë që të punojë për Organizatë, ja ka dhënë për detyrë që të angazhohet për anëtarësimin e tjerëve në Organizatë ;

 • në korrik 1960–ës, me rastin e vizitës në Njësinë ushtarake e ka njoftuar edhe të pandehurin  e 3- të Mehmet  TREPÇËN me egzistimin e Organizatës « VOTRA  KOSOVARE «  me punën e saj dhe qëllimet, pasi që edhe ky vet ka  pranuar të bëhet anëtarë i kësaj Organizzate, ja ka dhënë për detyrë që ky  t`i tërhjek vulat e organizatës te Sipërmarrja “PEÇAT” e Zagrebit, cilat i pande- huri i Parë vetë i kishte porositë në atë Sipërmarrje, mirpo ky, në  mungesë të mjeteve financiare nuk ka mujt me e krye detyrën ;
 • në korrik apo  gusht  1960 u  mundua me e bindë ushtarin Jup AZEMIN që të anëtarësohet në “ VOTRN KOSOVARE “, por ky e ka  refuzuar ;
 • në kohë e pa caktuarë te 1959-ës ka tentuar ta bind ushtarin LUZ PECOLLIN që të anëtarësohet në “ VOTRN KOSOVARE “ dhe mbasi që ky ka pranuar të anëtarësohet, ja ka dhënë për detyrë që pas  demobilizimit në vendlindje  apo vendpunë të angazhojë anëtarë të  rinj ;
 • në muajn gusht 1960-ën në punishtën e një rruge ( magistrale ) cilën  e kanë  punuar pjestarët  e  APJ , ju  ka  afruar  shoferit – civil Nasuf  MALOKUT duke ja  paraqitur qëllimet e  Organizatës «  VOTRA  KOSOVARE «  dhe  nga  ky  i ka  kërkuar hua 1000-dinar për  tërhjekjen e  vulve të organizatës , por  MALOKU  nuk ja  ka  dhënë të  hollat e  kërkuara ;

4

 • në prill dhe korrik 1959 e ka njoftuar me  punën dhe  qëllimet  e  Organizatës « VOTRA KOSOVARE « duke e bindur  për  bashkëpunim në formë të  dhënjës së ndihmave materiale ushtarin Ilmi BADALLIN;
 • në muajn Maj 1958 gjatë kohës kur si ushtar ka qenë në pushim mjeksor në Prishtinë, e ka bind Ragip SADIKUN që ky të anëtarësohet në Organizatën « VOTRA KOSOVARE« dhe njëkohësisht ja ka dhanë detyrën që ky të anga- zhojë anëtarë të rinj për organizatë , ndërsa në Gusht 1959  e  drejton  që të  shkoi në takim në Mali LLOSHINJ(Kroaci) me DRr. Kristof MALOKUN, profe- sor nga Graci (Austrisë)-emigrant shqiptar, që ta pëvetësonë për  bashkë- punim me Organizatën, por për munges të  mjeteve financiare këtë detyrë Ragip  SADIKU nuk e ka  krye  ;
 • në një kohë që nuk është arrijtë të përcaktohet saktësisht, por gjatë vitit 1954 e ka  njoftuar me  punën dhe qëllimet e Organizatës  axhen e vet Bislim  FAZLIUN, pastaj në verën e vitit 1959 e ka drejtuar në takim në Mali  LLOSHINJ me emigrantin shqiptar Prof.Dr. Kristof MALOKUN qe ky ta përfi- ton(profesorin) për bashkëpunim me organizatën, në të cilin takim, për  shkak të mungesës së mjeteve  finanziare Bislim FAZLIJA nuk ka shkuar;
 • Bajram GASHIN mësues nga Leoçina (Leçinë) gjatë viteve 1959 dhe  1960 e  ka njoftuar me punën dhe qëllimet e Organizatës,  dhe kur ky ka shfaqur  pelqimin e tij me qenë anëtar i sajë, i ka dhënë  si detyrë që ky të angazhonë  anëtar të rinj për Organizatë, si dhe mbasi që Bajram GASHI nuk arrijti, sipas planit të përcaktuar që ilegalisht të kaloj në Shqipëri dhe atje me e dorëzuar letrën Komitetit Qëndror të Partisë Komuniste ( Punës ) të Shqipërisë, cilën e kishte përgatitur  Emini ) në të cilën u ofronë bashkëpunim me  Organizatën  «  VOTRA  KOSOVARE « ,  e ka drejtuar që për punen e mëtejshme te lidhet  me Bislim Fazliun;
 • Në gushtin e 1959-ës, pasi që e ka paraqitë punën dhe qëllimet e Organizatës së vet, ka tentuar ta  bindë  LAZER  GAZIVODEN në Dubrovnik që edhe ky  të punoi për Organizatën « VOTRA KOSOVARE«, pasi që ky ka refuzuar  bashkë- punimin konkret, e ka bind që, në rast rreziku, tja  mundësoi tejkalimin ilegal  në Shqipëri. Njëkohësisht e ka  bindë që ky ilegalisht të tejkalon në Shqipëri  Bajram  GASHIN , i  cili në atë rast do të kishte  dorëzuar letrën e  përgatitur ë K.Q të PKSH_(PPSH) me të cilën u ofron bashkëpunim me Organizatën  «  VOTRA KOSOVARE« përrealizimin e qëllimeve cilat i ka parapa kjo Organi- zatë ;
 • Në gusht 1957 , në Dubrovnik e ka ftuar Ejli ZAGREDAJ që ti bashkangjitet Organizatës« VOTRA  KOSOVARE «,duke ja parashtruar   punën  dhe  qëllimet e  Organizatës, meqen se ky bashkëpunimin e  ofruar e ka  refuzuar, atëhere e ka  bindur që, në rast nevoje, të ja  mundësoi  tejkalimin ilegal në Shqipëri ;

5

 • Ditën e pa verifikuar të shtatorit 1958 e ka bindur Sinan SINANIN farkëtar nga Stari Tërgu që të hyj në Organizatën« VOTRA KOSOVARE« dhe njëkohë- sisht  i ka dhënë detyrën, që kur të ketë nevojë të nxhesë  pllakata (pankarda) dhe afishe me qëllim te propagimit të qëllimeve të Organizatës « VOTRA  KOSOVARE –N.D.SH “ ;
 • Gjatë viteve 1956 dhe 1959 në disa raste e ka  bindur Muharrem  Hysenin  nga Mitrovica e  Kosovës që t`i bashkangjitet organizatës , duke ja sqaruar  punën dhe qëllimet e saja, mirpo ky ka refuzuar që të anëtarësohet  forma- lisht në organizatë duke theksuar se pajtohet me punën për qëllimet e kësaj  Organizzate;

     –    gjatë  muajit  maj  1959 me anë të letrave që ja ka paraqitur  punën dhe  qëllimet e Organizatës Hasan REXHËS, bibleotekar në bibleotekën  * M. POPOVIQ ” në Prishtinë dhe e ka udhëzuar që për kryerjen e detyrave të lidhet  me  Ragip  SADIKUN, ndërsa në gjysmën e dytë të vitit 1959 e drejton në takim me  emi- grantin shqiptar Kristof  MALOKUN në Mali LLOSHINJ, në të cilin takim është deshtë që ta përfitojnë kristof  MALOKUN për bashkëpunim me organizatën

« VOTRA  KOSOVARE «  ;

Pra ka krijuar grup personash për kryerjen e veprave  penale nga  Neni 100 dhe  101 te LP, me çka ka bërë vepër penale te bashkimit kundër popullit dhe shtetit nga Neni 117 alineja  1 e LP.

I Pandehuri i  dytë  BAKI  DELLOVI

Që nga  fillimi i gushtit 1960, pasi që në oborrin  e  Kazermës së P.U. 8569 Zagreb i Akuzuari i parë e  ka  njoftuar  me  punën dhe  qëllimet e  Organizatës « VOTRA  KOSOVARE « dhe eka  ftuar që ti bashkangjitet kësaj organizzate, e ka pranuar  propozimin e të Pandehurit të parë, tani në kryerjen e detyrave të cilat si anë- tarit të Organizatës ja ka parashtruar i pandehuri i Parë, në tri raste ka biseduar për ta bindë të pandehurin e   4-të që edhe ky  t`i  bashkangjitet kësaj organizate,  por  ky i  fundit e ka  refuzuar,  pra  është bërë anëtarë i  shoqatës  kundër  popu- llit dhe  Shtetit për kryerjen e veprave  penale  nga  Neni 100 dhe 101 , alineja   1 e LP dhe me këtë ka bërë vepër penale te shoqërimit kundër popullit dhe  shtetit  nga  Neni 117 alineja  2 LP ,

I pandehuri i tretë  Mehmet  TREPÇA

Që nga muaj korrik 1960, pasi që i pandehuri i parë FAZLIJA në oborrin e  kazermës ushtarake P.U 3366 ZAGREB, e ka njoftuar për egzistimin e Organi- zatës  « VOTRA  KOSOVARE « si dhe  punën dhe  qëllimet e  saja  dhe ka  ftuar që edhe ky të anëtarësohet në këtë organizatë ka pranuar në ofertë e të pandehurit  të parë të bëhet anëtarë dhe tani në kryerjen e  detyrave si anëtar i organizatës

6

që ja ka parashtruar i pandehuri i parë , i ka pranuar çertifikatat e porosisë me te  cilat ka pasë me i tërhjek nga Sipërmarrja “ PEÇAT ” në Zagreb vulat e porositura  për Organizatën, mirpo për mungesë të mjeteve monetare ky nuk e ka kryer  detyrën, pra është anëtarësuar në shoqatë kundër popullit dhe shtetit për kryerjen e  veprave penale nga  Neni  100 dhe 101 alineja : 1, LP dhe me këtë ka bërë vepër penale te shoqërimit kundër popullit dhe shtetit nga Neni 117 alineja  2 LP ,

I pandehuri i  katërtë  ILMI  AJVAZI

Që nuk ja ka  paraqitur  organit  kompetent përgatitjen e veprës penale nga  Neni 117 LP , edhe pse në tri  biseda, që ka  pasur me të Pandehurin e  Dytë BAKI  DELLOV- in në gusht 1960-ës  në Njësin e  tij ushtarake e ka  zbuluar (e kanë njoftuar) se edhe i pandehuri Baki dhe ai Fazlija janë anëtar të Organizatës ilegale « VOTRA  KOSOVARE «, qëllimi i së cilës  është shkëputja e disa pjesëve  të territorit  të RFPJ , por përkundrazi – në letrën dedikuar të pandehurit  të Parë Fazliut këte e bindë se nuk do ta paraqesë (Zbulonë) çështjen.  Pra e ka  dijtë se po përgatitet kryerja e veprave penale për të cilën sipas ligjit mundet ti  shqip- tohet denimi ma së paku 5 vjet burg të rëndë, dhe ky këtë vepër nuk e ka  denoncuar e  ajo  është krye , për  çka  ka  bërë vepër  penale   MOSDENONCIMN E VEPRËS PENALE  nga  Neni  279 alineja  1 LP ;

Në baza normale ligjore te cituara të akuzuarit  për  shkak të kryerjës  së veprave  penale te parashtruara në këtë  Aktvendim dhe  të përshkruara si vepra  penale

D e n o h e n :

I ak. i Parë : EMIN   FAZLIJA me  dënim  të burgut të rëndë prej  8 vitësh :

I ak. i Dytë : BAKI   DELLOVI  me  dënim  kohëzgjatje  prej 2( dy)  vite e  6 (gjashtë)  muaj  burg të rëndë:

 I ak. i Tretë : MEHMET  TREPçA   me  denim prej 1(një) viti e 4 (katër ) muaj burg të rëndë :

I ak. i – IV-të ILMI  AJVAZI denohet me burg prej  9 muaj kohëzgjatje .

         Në bazë të Nenit  45 al. 1 LP në denimet e shqiptuara llogaritet edhe koha që kanë kaluar në paraburgim dhe  burgun hetues dhe pra:të pandehurit  të Parë : Emin FAZLISË prej datës 26 gusht 1960 , ndërsa  të pandehurve  : II dhe  III  Baki  Dellovit dhe Mehmet Trepçës prej datës 29 gushtit  1960 , ndërsa  të  pandehurit të – IV –të Ilmi Ajvazit prej datës 3 shtator 1960 viti ,

Në bazë të Nenit  90 al. 4 e Ligjit  te procedurale  penale (LPP) të  gjithë të akuzuarit lirohen nga detyrimi i kompenzimit të shpenzimeve të procesit  gjyqësor .

7

A R S Y E T I M

Aktakuzën VTK nr. 339 /60  nga  data 26.01.1961 Prokurori ushtarak i P.U. 7250 Zagreb e ka paditur ushtarin Emin FAZLIJA që ka  krye vepra penale sipas  përshkrimit  në dispozitiv të  asaj Aktpadije nga Neni 117, al. 1 LP, ushtarin  Baki  DELOVIN dhe ushtarin  MEHMET  TREPÇqë kanë krye vepra  penale nga Neni 117 al.2  LP, ndërsa  ushtarin  Ilmi  AJVAZIN që ka kryer  vepër  penale  nga  Neni  279 al. 1  LP. Ka propozuar që gjyqi  për  ato vepra  ti  shpallë  fajtor dhe  ti  denoi sipas  ligjit.

I pandehuri i Parë (Emin FAZLIJA) në procedurën paraprake (hetuesi)  gjndjen e  argumentuarë e  cila  është lëndë  e  akuzës  e ka paraqitë kështu :

…” Duke lexuar librin “ LIDHJA E PRIZRENIT “ – (  nga  Xhafer  BELEGU ) qysh  më 1952-ën , cilin libër e kam trashguar nga baba im i ndjerë , kam  ardhë në ide  që të përpiqem për relizimin e një  shteti kombëtar shqiptar, i cili shtet do të krijohej sipas parimeve të “ Lidhjës së PRIZRENIT “ , Inspirimin për punën time  e kam thithë edhe nga veprimtaria e babës sim si dhe nga veprimtaria e axhës  BISLIM FAZLIUT,  i  cili edhe vet  me 1950-ën  ka  qenë  i  dënuar për  shkak se ka  qenë anëtar i Organizatës  ilegale  “ NACIONAL – DEMOKRATIKE SHQIPTARE – NDSH “  Në ato mendime  pas  leximit të librit të lartë përmendur , dhe  duke pa  nga përmbajtja e sajë se edhe pëpara  ka  egzistuar organizzatë e  tillë,  erdha në ide që edhe unë ta krijoj një grup në të njejtat principe i cili do të ketë edhe  emrin e vet.  Në atë libër (si dhe tjerat) e kam gjetë se kanë  ekzistur Grupe  të ndryshme me emra të ndryshëm si p.sh. “BESA SHQIPTARE “, “ SHQIPRIA  ETNIKE “ , “ N.D.SH.  “ dhe shumë tjera ,por të gjitha me të njejtin qëllim. Duke marr parasysh edhe Grupin  “ VATRA “ ( Federatën)  cilen në SHBA e ka  formuar  Fan  NOLI , si  dhe  vendin ku  gjendem dhe  jetoj, kam konsideruar se me rastin e  formimit të një Grupi të tillë në  teritorin  e  Kosmetit ( Kosovës) duhet  me  gjetë edhe një emër të përshtatshëm , të cilin në të ardhshmen do ta pranoi edhe populli, gjegjësisht idhtarët e kësaj ideje.  Ashtu  pra  vendosa që Grupi im  mund  të quhej : « VOTRA  KOSOVARE « për  shkak se  Kosova  e  Metohija  janë VATRA e KOMBIT SHQIPTAR dhe vetëm shqiptarëve duhet  tu takojnë , dhe  shqiptarët duhet për këtë arsye të bashkohen në një shtet te vetmin unik  kombëtar i  cili do të quhej:  SHQIPËRIA  ETNIKE NACIONAL DEMOKRATIKE (  Jo Shqipëri e  Madhe , por  Etnike) . Në atë  Shqipëri  do të jenë të  bashkuar  gjithë elementët  shqiptar  nga territori i Shqipërisë së soçme, Kosmetit( Kosovës dhe  Dukagjinit ) si dhe  ata te vendeve kufitare te Malit të Zi, pastaj pjesa perëndimore  e  Maqedonisë dhe  Epiri  jugor ( Jo  verior ) apo  çamëria .

Ashtu pra  më, më 1952 – ën jam jamë ardhë në ide me  formuar  Grupin dhe  atij grupi  me ja  dhënë  emrin  « VOTRA  KOSOVARE «.

8

Ky grup duhej të hynte në përbërjen e Organizatës N.D.SH-(Nacional- Demokratike–Shqiptare ) si degë e saj. Këtë ide për herë të parë ja kam paraqitur   Dibran BILALLIT, këtë mendim timin për formimin e  organizatës  kuptohet se ja  kam parashtruar në besi të plotë.

 

Ky  më pat thënë  atëherë , se kjo ideja  jeme nuk është aspak  diçka  e  re dhe  se unë nuk  jam i pari që mendoj kështu, sepse  shqiptarë të tillë që luftojnë dhe  punojnë për për formimin e SHQIPRISË ETNIKE ka mjaft në Kosmet dhe jashtë  Jugosllavisë se edhe ky vet është njeri prej tyre që punon për  shlirimin e  kombit  shqiptar dhe për bashkimin ne  një bashkësi  kombëtare  shqiptare dhe për këto  qëllime ky mbanë lidhje te ngushta me njerëzit në Kosmet si dhe shtetet tjera jashtë Jugosllavisë. Kur i thash se dëshiroj me shkue në Shqipëri dhe atje me punuar për realizimin e këtyre qëllimeve, ky mu përgjegj se atje  veç  janë shkuar  njerëzit , ndërsa ne duhet të lidhemi me  perëndim sepse unë atje (në Perendim ) do të kam mundësi me botuar artikuj në emrin e Organizatës NDSH gjegjësisht  në emrin e «  VOTRA  KOSOVARE « dhe  ashtu me  punuar në përhapjen  e  sajë si dhe me u lidhë me  Organizzata  të  tilla  apo të ngjajshme në mergim “ .

Matutje mbi formimin e Organizatës « VOTRA KOSOVARE« i akuzuari Emin  FAZLIJa  thot :

…” Heret kam lexuar libra të ndryshme shqip, e pastaj diku rreth vitit 1956 kam  filluar seriozisht me punuar në përhapjen e Organizatës .  Programin nga 1878 kam tentuar që t`a adaptoj  kohës  së  soçme, ashtu  që në bazë të  këtyre fakteve  në muajn korrik 1960 e kam punuar programin a qysh më 1959-ën i kam  përpiluar  “URDHËRAT “ ku kam cekur nevojën e grumbullimit të fakteve mbi  ndarjen territoriale të Kosovës dhe Dukagjinit, mbi  numrin  egzakt  të anëtarëve  të LKJ nëpër  Komuna  dhe  fshatra, ashtu që të dijm me u orjentuar me rastin e  kontakteve me njerëzit e mos të bëhemi viktima. E kam parapa( përpiluar) edhe  një formular në të cilin do të shënoheshin emrat e  anëtarëve  të  NDSH-së si  dhe  kam paraqitë sasinë e armëve dhe të municionit që  nevoiten ne rast kryengritje dhe luftës së armatosur kundër sistemit të soçem në Kosmet. U kam dhënë  edhe  tekstin e BETIMIT si dhe FLETËANËTARËSIMIN për anëtar të« VOTRA KOSO -VARE « «  VOTRA  KOSOVARE « Vulën e  kam  dhënë të punohet me  iniciativen  time me qëllim që çdokend me e bind për ekzistimin e  e  Organizatës. Për  mos  me ngjallë far dyshimi me rastin e porositjes se vulës, erdha në ide që ate te  porosisë për“bibleotekën shtëpiake “ me këtë përmbajtje : « VOTRA  KOSOVARE « -bibleoteka  shtëpiake –vëllëzëria: NAIMI, DEMIRI SHQIPE dhe ARBËRIA “   Me  prerjen e disa germane nga vul  do të dilte shkurtesa e dëshiruar: N-D-SH- VOTRA  KOSOVARE.  Meqense nuk kam pasë mjete  financiare me e tërhjekë këtë vulë ajo ka mbetë te Sipërmarrja ku është porositur.

9

“… Që  çështja të ketë një karakter serioz, kam trilluar emrin e një udhëheqësi të organizatës si Zekë KOSOVA i cili gjoja udhëheqë Organizatën tonë dhe  mbanë lidhje  edhe  me  shtetet  tjera.  “

Vetë mënyra  se  si iu ka afruar njerzve për  përfitimin e  tyre për  Organizatën, i  akuzuari i Parë e  paraqet kështu :   “  Me  rastin e  kontakteve  me  shqiptarë dhe për përfitimin e tyre për nevojat e  Organizatës N.D.SH ,zakonisht ja kam filluar se pari të ju flasë mbi historin e  popullit  shqiptar, pastaj  mbi Lidhjen  shqiptare të PRIZRENIT (1878-ës) e në fund kam folur direktë(drejtë) mbi nevojën e  bashkimit të të gjithë  shqiptarëve  në një  shtet të lirë e të pavarur.  Kësi  rastesh  rëndom kam folur se si Organizata NDSH është numerikisht shumë e madhe. Gjatë bisedave të  tilla , shpeshhere kemi shkëmbyer fjalë dhe  mbi jeten private,  mbi vështëritë dhe padrejtësit që u bëhen shqiptarëve.

Duke ju afruar njerëzve ashtu, në Celje (Sloveni) si ushtar që isha, e  kam njoftur  LUZ  PECOLLIN nga rrethina e Prizrenit. Këtij gjatë njoftimit dhe bisedave që ke- mi pasur, ja kam dhënë një fletore në të cilen ka qenë e shkruarë Programmi i NDSH-së që ky t`a lexoi.  Pasi që përfundimisht e kam përfituar të punojë për  Organizatën, i kam dhënë detyrë që të punojë për përfitimin e ushtarëve tjerë shqiptar për nevojat e Organizatës.(anëtarësimin e tyre në radhet e  saja ) , ashtu që pas  shërbimit ushtarak, kur të kthehet në shtëpi, atje me e formuar ky një Grup me të cilin do të udhëheqte ky ( Luzi ) vetë . Me rastin e demobilizimit te  tij nga APJ ky me pat thënë se në Armatë nuk ka mujt me përfituar asnjë ushtar-shqiptar për Organizatë , por premtoi se do të tentoi që në vendlindje ta formoj  një  grup.

Në Celje kam biseduar edhe  me ushtarin Rexhep  BAJRA , por ky  ka refuzuar të bëhet anëtar i Organizatës. Ilmi  BADALLI-n, ekam njoftuar në prillin 1959, me  rastin e shkuarjes sime në një kontroll speciale mjeksore në Lublanë. Ky me  vizitonte sa isha  i  shtrirë  në ambulancen e  Garnizonit ushtarak.  Gjatë bisedave  qe kemi pasur, kemi shqyrtuar dhe çështjen mbi nevojën e organizimit të  shqiptarëve  me  qëllim te  realizimit te Shqipërisë së “ madhe * – ( fjalët e  mija  kanë qenë . ETNIKE – por  gjahilat sllavokomunist qellimisht e  kanë shkruar : “  emadhe “–përkthyesi : E.K ).  Atëherë i kam  thënë atij se egziston një organizatë e  madhe  dhe  shumë e  fortë e  cila  quhet « VOTRA  KOSOVARE «. Gojarisht e  kam  njoftuar me  qëllimet dhe  detyrat e  Organizatës. Ky  ka premtuar  se do ta  ndihmoi organizatën materialisht  pasi që të lirohet  nga  ushtria sa te  mundet. Kur kemi foë mbi nevojën e formimit  të një Grupi në Njësin ushtarake , ky  është përgjigjur se aty  ku ky  sherben  janë krejt  dy – tre  shqiptar, por me ta për këtë gjë ky  nuk mund  të bisedoi sepse  nuk janë të sigurtë .

Bajram GASHIN , mësues nga  Leçina , e kam  njftuar  nepermes  axhes sim Bislim FAZLIUT, por vetem nepermes korrespondences sepse personalisht nuk jemi  takuar kurrë.  Bajrami në një letër shkruan se dëshiron te korrespodentoi me  mua dhe  se ka besim te  plotë ne mua.  Ne pergjegjen  time në këtë leter edhe

10

une ja vërtetova deshirën për letërkëmbim. Kur ky në një letër tjetër me  shkruante se dëshiron qe edhe ma tutje te kemi letërkëmbim, pasi qe me  konsideron  për shqiptar te  mirë , unë erdha te perfundimi  se  edhe ky me  idet  e  tija është një bashkëmendimtar  me  mua, ashtu qe ne letrën pasuese ne lidhje  me punën e  Organizatës  fare haptazi i kam shkruar se ekziston Organizata  shqiptare VOTRA KOSOVARE  N.D.SH. -, se  është  një organizatë masovike, ku  kam  theksuar nevojën që t`i  bashkangjiten kësaj  organizzate  gjithë shqiptarët.  Ja kam sqaruar (me letra) se qëllimi i Sajë është: krijimi i  Shqipërisë  së “  madhe “ – ( ETNIKE ) ne te cilen (Shqipëri ) do të bashkoheshin gjithë  shqiptarët dhe përbërja  e  atij  shteti do të ishte; Shqipëria  e  sodit ., Kosmeti,Sjeverni ( juzhni – jugor ) Epiri –Epiri jugor apo ÇAMËRIA , Maqedonia Perendimore dhe disa  pjesë tjera të Malit  te Zi.

I kam  shkruar në frymen e Parimeve  të „ Lidhjes  shqiptare  të Prizrenit „  Ky  në pergjegjen e tij shkruan se pajtohet plotësisht me idet e mija, edhe se ajo është dëshira e moçme e popullit  shqiptar, por për realizimin e  kësaj  ideje , ky  mundet me vepruar vetem në Shqipëri dhe se  për këtë shkak edhe  po përgatitet  me  ikë e me  shkuar atje. Në një letër justifikohet që nuk është në gjendje me  i krye disa detyra cilat ja kisha ngarkuar me  anë te  letrave. Ato  detyra kanë qenë :masovizimin e  organizatës  VOTRA  KOSOVARE  , përfitimin e  njerëzve për këtë Organizatë .

Unë kam menduar që Bajram  GASHI me rastin e tejkalimit në Shqipëri do të mundet me i krye disa  shërbime për  Organizatën. Parasegjithash :kam menduar se  mundet me na  sherbye si kurir  për  liddhje ndërmjet Organizatës sonë dhe K.Q.të PKSH (PPSH) me atë që ky do të ja dorëzonte letrën e përgatitur Enver HOXHËS .

Ragip  SADIKUN  e  njoh që  nga  fëminia , sepse  kemi  lindur në të njejtin  fshat. Para 5–6 viteve një rasti jam kthye  me  te nga Stari TERGU në shtepi  dhe  gjatë rrugës i kam  folur mbi idet e mija në drejtimin  e krijimit  të Shqipërisë Etnike si dhe këtë se qysh moti  ekziston  organizata e  cila  punon në këtë drejtim dhe  se  quhet : Organizata NACIONAL–DEMOKRATIKE SHQIPTARE. Ja sqarova edhe  parimet e Saja dhe i propozova se bashkarisht te punojmë në realizimin e  e  ideve në te cilat  është krijuar ajo  Organizatë. Kur në një rast jam shkuar në shtëpi në pushim mjeksor nga ushtria , e kam vizituar Ragipin dhe prap kam biseduar me te mbi Organizatën NDSH, dhe prap ja kam parashtruar iden për krijimin e Shqipërisë së Madhe(ETNIKE ).

Kësaj radhe ky pranoj të anëtarësohet në organizat dhe aq ma tepër i muar detyrat që të punoi në përfitimin e njerëzve  për organizatë duke biseduar me njerëz nga rrethi ku ky sillet. Kur jemi takuar dikur ma vonë  në muajn  maj 1959  ky  tha se do të punoi ne perfitimin e  anëtarëve te  rinj për  Organizatën .

11

Me Hasan REXHEN, bibleotekistin e bibleotekës “ Miladin  POPOVIQI “ nga  Prishtina jam njoftuar në maj 1959-en dhe ju kam prezentuar si shtetas i  Shqi-përisë. Pas kthimit tim nga Kosova në Njësin ushtarake pas pusimit mjeksor i kam shkruar mbi formimin e  grupit “VOTRA  KOSOVARE” i cili grup punon  sipas parimeve te Statutit të Lidhjes se PRIZRENIT(1878-es). Ky ma kthej  pergjegjen ne letren time dhe ne letrë e tij e paraqet  situaten në Kosovë , duke  theksuar se si shqiptarët në Kosmet janë të rrezikuar dhe nuk  janë të sigurtë për jetën e tyre.  Këtë e kam konsideruar për anëtar të NDSH-së.

Ejl  ZAGREDAJ, bujk nga Ulqini , e kam njoftuar me 1957-en në Dubrovnik. Pasi qe kam perfituar besimin e tij, vendosa që edhe këtij të ja parashtroj idet e mija për realizimin e Shqipërisë Etnike si dhe mbi nevojën e angazhimit në Organi- zatën VOTRA KOSOVARE e cila vepron në Kosmet. Ky ma  dha  adresen e Nikoll GJOMARKAJT në Romë për të cilin qysh heret nga baba im kisha  ndegjuar se kjo  familje ka  punuar për NDSH. Një vit pastaj i kam  shkruar letër Gjomarkajt.

Axha im Bislim  FAZLIJA nuk e ka dijt se unë kam krijuar Organizatë deri sa kam  ardh ne pushim mjeksor nga ushtria në muajn Maj 1959-en. Atëhere i kam  treguar se unë e kam lëshuar shtepinë e tij per shkak se i takoj Organizatës  shqiptare e cila  lufton për  realizimin e  Shqipërisë Etnike.  Ai më tha  atëhere se edhe ky për këso idesh edhe ka qenë i denuar. Gjatë bisedes se gjatë qe  zhvilluam ky tha se mundet Organizatën me e ndihmua materialisht.

Pas kthimit  tim në Njësin ushtarake kam vazhduar korrospodencen me  axhen Bislim FAZLIja. Në një letër i kam shkruar për ardhjen e Dr prof.Kristof  MALOKUT ne  Mli  LLOSHINJ (Kroaci ) duke e drejtuar te  Ragip SADIKU , atëhere Nxënës i  Shkollës Normale në Prishtinë ,qe te merren vesh ndermjet veti  i cili prej këtyre dyve do të shkonte në takim me Profesorin, me te cilin duhej të bisedonin për koordinimin e punëve ndermjet «VOTRËS KOSOVARE«.dhe organizatave te ngjajshme në botën e jashtme. Mjerisht në at takim nuk kanë shkuar asnjëri , sepse nuk kanë pasë mjete financiare për rrugë .

Në muajin  gusht 1959 –es kur isha në pushim  nga ushtria ,në Dubrovnik, e kam kërkuar Ejl ZAGREDAJ, mirpo askush nga shqiptarët që njifsha atje nuk dinte  me më treguar për te, deri sa rastsisht e kam takuar Lazer GAZIVODEN. Kur  Gazivoda me pyeti se përse e kërkoj Zagredajn, unë i thash se është fjala për  gjëra të besueshme dhe e pyeta se a kam besë me biseduar me te për gjëra të tilla, çka ky më tha se po.  Atëher i kam treguar rastin e Bajram GASHIT, i cili dëshironte të ikë për në Shqipëri. Unë edhe ma heret i kam pas  folur Gazivodes për Organizatën NDSH si dhe idet e mija, ky me tha se jam njeri i pa shkollë ( bujk) dhe fshatar dhe nuk po e shehë se me çka  mundet me më ndihmuar  në këtë rast mua  apo Organizatës.

12

Gjithashtu ky e konsideron se as Organizata nuk do të ket ndonjë të mirë nga  ai nese ky anëtarësohet. Atëhere e luta qësë pakut Bajram GASHIN dhe të fejuaren e tij t`i tejkaloi ilegalisht përtej kufiri në Shqipëri, për çka ky pranoi por me kusht që me ja paguar 20.000.-Dinar. Unë i pata  shkruar Bajramit që në ditën e caktuar të vjen në Dubrovnik,  mirpo ai nuk  erdhi.

Muharrem HYSENIN nga fshati  MELENICË qysh moti e njof dhe atij  ka  shumë kohë që i kam treguar mbi idet e mija nacionaliste (kombëtare) si dhe që në Kosovë ekziston Organizata NDSH e cila punon për krijimin e  Shqipërisë  Etnuke  kombëtare. Ma vonë, diku me 1956-en unë e Muharremi jemi shkuar bashka- risht në Sarajevë.

Edhe  atëherë i kam folur për Organizatën , mirpo ky nuk ka  pranuar të punojë për këtë Organizatë. Kur unë në muajin Maj  1959 jam ardhë në pushim  mjeksor nga ushtria në shtëpi, prap e kam takuar dhe i kam folur për Organizatën,  mirpo ky  prap refuzoi të bëhet anëtar i sajë , duke thënë se ka se ka frigë që mos  të zbulohet , por pat  premtuar se do ti kryej ca detyra për këtë Organizatë.

Sinan SINANIN , farkatar, nga  Stari Tergu e njoh  qysh heret si një shok të mire , prandaj atij ju kam ofruar haptaz duke i folur për egzistimin e Organizatës NDSH  dhe ja kam sqaruar qëllimet e kësaj  Organizate . Këtij  si dhe  tjerëve që iu  kam  ofruar për me i përfituar për Organizatën, u kam  folur se e ka për detyrë me  punuar për Shqipërin KOMBËTARE. Ky mu ka përgjegju  se ushqen simpati ndaj ideve  te mia , por  është i pa  shkollë dhe  si  i tillë ky kësaj Organizate  edhe  nuk  mundet me i kontribuar fare. Gjithashtu nuk e dha pëlqimin se don të anëtarë- sohet në Organizatë. Kam llogaritur se ne rast nevoje ky do të më ndihmojë .

Jup AZEMIN , ushtar  nga  Njësia  ime në Zagreb, e kam  njoftë si  ushtar dhe  diku  në korrik apo  gusht  1960 ju kam ofruar me  qëllim me ja parashtruar  iden time për krijimin e Shqipërisë Etnike dhe me e përfshi  edhe ate në radhet  tona te

NDSH-së. Mjerisht  ky  ka  refuzuar  kategorikisht të bëhet anëtar duke  thënë se  është  mjaft i vetëdijshem dhe  i menqur që mos  të merret  me këso punish dhe më tha që edhe unë të hjek dorë nga këso punë deri sa është koha. Ky  quhet Azem  JUPA e  jo Jup  Azemi.

Nasuf  MALOKU në dy raste me ka vizituar në Dobrovçanë (Hrvatsko  Zagorje ). Atij rastin ja kam parashtruar iden time për themelimin e Organizatës. Ky  vetëm me ka premtuar se nuk  do të më lajmëroi te organet  shtetërore.  Ikam treguar se në Sipërmarrjen  “ PEÇAT” në Zagreb akoma gjinden vulat e punuara, qe nuk i kemi terhjekë sepse po më mungojnë 1000.-Dinar për të kryer pagesën, dhe ja  kam kërkuar hua 1000.Din. Ky tha se momentalisht  nuk i ka  me  veti , por  që do të mi jep kur të takohem prap.

13

Me Baki DULLOVIN jam njoftuar pasi që ky ka  ardhë në Njësinë  time  ushtarake. Në bisedat që kemi pasë, diku në fillim të gushtit  të këtij  viti ( 1960-es) i kam  treguar krajt mbi ekzistimin e  Organizatës N.D.SH. si dhe Organizatës  « VOTRËS KOSOVARE « e cila vepron si degë e NDSH-së. Gjithashtu ja kam sqaruar se NDSH vepron edhe në Shqipëri si dhe në botën e jashtme (emigracion) me qëllim të krijimit të Shqipërisë Etnike, ndersa udhëheqësi i Votrës KOSOVARE  është  Zekë  KOSOVA.  Atij  rasti ja kam  dhanë me e lexuar Programin, cilin e  kisha  përpiluar  unë, mirpo ky ma kthej duke thënë se nuk din me lexuar shqip, pasi që ka  mësuar shkollën Maqedone (kirilice). Atëherë unë ja kam sqaruar disa gjëra  nga ai program. Ky tha se pajtohet me mua, në rast se  „ unë nuk jam  spiun „ jam gati të bëhem anëtar i kësaj Organizate. I  thash se detyra e tij e parë është që ky të përfitoj  shokët e vet për Organizatë.

Ky tha se sa i përket rrethit të tij këtu në ushtri nuk  ka  shansë sepse disa janë të dyshimt, por do të përpiqet pasi që te demobilizohet si qytetar me vepruar, ndërsa këtu në këtë Njësi ushtarake është vetëm Ilmi  AJVAZI , cilit mundet me  i  besuar sepse  është djalosh i  mirë dhe vetëm me te  mundet  me  biseduar.

Mehmet TREPÇA, i cili është një kusheri i imi i largët këte ekam pa për të parën herë pasi që ky ka ardhë në shërbim ushtarak , në muajin Maj 1960–es, kur  ekam vizituar në Kazermen ku ky shërbente si ushtar. Atij  rasti  si dhe ma  vonë, në korrik 1960 me rastin e vizitave i kam folur për Organizatën « VOTRËS KOSOVARE « duke  i thënë se  jam  anëtarë i Kryesisë së kësaj  Organizate, e  cila e ka për qëllim krijimin e  Shqipërisë  Etnike . Në pyetjen time se a dëshiron të bëhet anëtar, u pergjegj se deshiron. Ne te kam pasë besim prandaj edhe  ja  kam  dorëzuar porosin për vulat që ky ti  tërhjek kur unë do të ja sigurojtë hollat .“

Sa i përket lidhjeve me njerëz jasht shtetit, i pandehuri i  Parë ka  theksuar se me ta ka ra në kontakt me anë letërkëmbimi për shkak se i çmon si shkrimtar, kjo  është e para, ndërsa tjetra është se ky prej tyre  dëshironte  të dij se a ekziston në mërgim ndonjë Organizatë e tillë nëpërmjet ciles ma tutje „  do të mundesh me bërë diçka që me mjetet paqësore me e realizuar krijimin e Shqipërisë Etnike „ dhe  në lidhje  me këto lidhje thot kështu :

…“Nga Ejl  ZAGREDAJ e kam marr adresen e  Nikoll GJOMARKAJT në Itali, pastaj e kam mësue  edhe adresen e tij ne SHBA, ashtu që diku me 1958-en ja kam  shkruar një letër, në të cilën, ndermjet tjerash kam  theksuar se  sa  me deshirë kisha me jetuar në atdheun e lirë, te  imagjinuar ashti siç e parasheh Programi  i Organizatës « VOTRËS KOSOVARE «.

Profesor  Dr. Kristof  MALOKUT i kam shkruar ne  disa  raste. Ai ne korrik 1959  ka ardhë ne pushime verore ne Mali Lloshinj dhe me ka  njoftuar se me  17 gusht  1959 në mengjes do të kalon me vaporr nëpër Dubrovnik për Ulçin dhe se kishte  mujt me u  takuar  ne  vaporr.

14

Mbasiqe për shkak te mungesës se mjeteve financiare asnjë nga anëtarët e  Kryesisë së Organizatës nuk  mujten me  shkuar në atë takim, kam shkuar unë, pasi që nga Komanda ushtarake e mora  pushimin ushtarak që me takonte  sipas  ligjit. Unë mendojsha se Organizatën VOTRËS KOSOVARE nepermes Prof.Dr. Kristof MALOKUT do ta lidhi me Organizatën  NDSH në mërgim, prandaj nga ky  aspekt edhe i kam folur mbi qëllimet e mija. Mendojsha se ky do të shkruan  diçka në shtypin e mërgatës mbi aktivitetin e Organizatës « VOTRËS KOSOVARE « ,  mirpo ky refuzoi diçka të tillë dhe mua më këshilloi që të hjek dorë  nga  punë të tilla .

I kam shkruar edhe Fan NOLIT, peshkopit  shqiptar dhe  emigrantit në  Boston  të SHBA, por nuk kam marr far pergjegjje. Në ato letra kam deshiren me u njoftuar me te. Ndersa ma vonë , qëllimi i im i vërtetë ka  qenë që me  te , ashtu si me Kristof  MALOKUN dhe Nikoll GJOMARKAJN me i vu  lidhjet me qëllim te koordinimit te punës për Organizatën NDSH.  Tërë korespodencen me këta  persona  e  kam  zhvilluar nepermes  Shimunoviq  Ivankes  nga  Dubrovniku „.

I pandehuri i -II-   Baki  DULLOVI gjatë hetuesisë ka  dhënë këtë  deklaratë:

„ Te  pandehurin e -I-rë Fazliun  e  njoh  nga  pranvera  e vitit  1960, Diku  në korrik te k.v. jam takuar me te në oborr te Njësisë sonë ushtarake , ku  me  tregoi se këtë e kanë përzanë nga  Klubi ushtarak ku punonte si bibleotekar, vetem për  shkak se asht shqiptar, si dhe ndaj ushtarve shqiptar po bëhen shumë te  padrejta.  Pas disa ditësh prap jam takuar. Ai ja filloi bisedes duke theksuar gjendjen e tendosur te shqiptarëve, çka unë u pajtova me konstatimet e tija ,duke  ja vërtetuar fjalët i tregova se si në togen ushtarake ku sherbeja unë jemi 13 ushtar por mua me kanë caktuar në punët ma të rënda vetem sepse jam  shqiptar, ndersa  ata  12 tjerë punojnë punë ma  të lehta se  unë .  Pastaj  filloi të  më tregon se si ekziston një Organizatë e  cila  quhet « VOTRËS KOSOVARE « dhe me pyeti se a dëshiroi te bëhem anëtar i asaj Organizate.  Unë e pranova  propozimin e tij. Diku pas ca  ditesh mi ka  dhënë ca letra duke më thënë që ti  lexojë. Unë u mundova me i lexuar por nuk munda pasiqë ishin shkruar shqip me alfabet latin(shqip), tani ato ja ktheva Fazliut duke ja  sqaruar se për çka nuk kam mujtë me i lexuar . Ai pastaj ma  sqaroj se  ato letra përmbajnë Programin e  Organizatës e cila Organizatë lufton për të drejtt e shqiptarëve me qëllim që Kosova të bëhet e shqiptarëve .

Unë në tri raste kam  biseduar me  Ilmi  AJVAZIN në lidhje me Organizatën, duke i  thënë se Emini më ka  treguar se  ekziston  Organizata  « VOTRËS KOSOVARE « dhe se dëshiron me dijtë se  a  do të bëhet edhe  AjJVAZI  anëtar i saj., ndërsa kur unë për të tretën herë u takova dhe e pyeta prap për të njejten gjë,  ky tha se nuk dëshiron të bëhet anëtar i asaj Organizate “ .

15

I pandehuri i –III-të  Mehmet  TREPÇA  ne procedurat paraprake ka dhënë këtë  deklaratë :

“  Prej  kurit gjindem në sherbim ushtarak , për të parën herë e kam takuar  Emin FAZLIUN diku në muajin  Maj 1960-ës. Diku pas takimit te tretë qe kam pasur , ky pat ardhë në Kazermen ku unë shërbeja me u takuar me mua. Atij rasti me  tha se ky me Njësinë e tij  do të shkoi jasht Zagrebit dhe ma len një fletporosi me te cilen duhej t`i terhjekja dofar vulash. Pastaj me ka treguar mbi njifar  Organi- zate ilegale shqiptare e cila quhet « VOTRËS KOSOVARE « dhe se ai  është anëtar i  Komitetit të Sajë. Matutje me ka folur se qëllimi  i kësaj  Organizate është që në drejtimin e  sajë të krijohet një Shqipëri ne te  cilen do të hyjshin Kosmeti , viset tjera nen Jugosllavi si dhe Shqipëria, si dhe kjo Organizatë e ka mbajtë mble- dhjen e vet  kryesore në Prizren.

Pastaj e  nxuar  nga  xhepi një notes  ku lexonte  diçka duke më thënë se ky është  STATUTI i Organizatës. Pastaj me ka pyetur drejtë se a deshiroj të anëtarësohem në këtë organizatë , çka  unë i thash  se  po, pranoj. Pastaj me sqaroj për vulat e porositura për të cilat ma dha  fletporosinë , janë dedikuar organizatës, duke me  sqaruar njëkohësisht se si duke i prer disa pjesë të gomes se vulave do ta  rregulloi një vulë tjeter nga e cila mund të vulosë shkresen « VOTRËS KOSOVARE –N.D.SH .- « Pastaj me tha se si anëtar i ri i Organizatës tani për tani do të kesh vetëm këtë detyrë : mi terhjek vulat, ndersa  të hollat : 1000.-Dinar do ti marr  nga ai.  Vulat nuk i kam terhjekë sepse nuk kisha të holla. Në të vërtetë nuk  kisha  deshirë fare me i tërhjekë .

Mua Fazliu më ka  thënë, me rastin e regjistrimit në Organizatën « VOTRËS KOSOVARE « se qëllimet e kësaj  Organizate  janë që të shkëputen Kosova  dhe  Metohija nga  RFPJ dhe bashk me  Shqipnin me krijue  nji shtet  te  rij , mirpo unë athere nuk e kam kuptue domethanjen e këtyre fjalëve.

I pandehuri i -IV-të Ilmi AJVAZI ne proceduren paraprake si dhe ne seancen kryesore ka  deklaruar :

“ Diku rreth datës 12.08.1960 në poligonin ushtarak në Dubrovçanë(Hrvatsko  Zagorje) i pandehuri i Dytë gjatë bisedes ka kërkuar nga unë që të jap besen se ose ka diçka me rëndësi të ma besojë . Edhe pse e kam refuzuar, ky ja nisi të flasë se si  edhe unë duhej të bëhem anëtar i  Organizatës  shqiptare . Mbasi që unë nuk kam pranuar, ky më tha që të mendohem dhe se pas disa ditësh le te vendosi  vet .

Dullovi prap me 16.08.1960 me pyeti se a kam vendosur të bëhem anëtar i Organizatës.  Unë prap e kam  refuzuar, Ky më tha se  sidoqoftë edhe  ti (une ) do të ftohem në konferencën e  Organizatës e cila  së  shpejti do të mbahet .

16

Perfundimisht  mbasi qe prap u  takova me te  me  21.08.1960 prap  me pyeti se a  kam  vendosur te  antarsohem , une  prap e  kam  refuzuar sepse  e kuptova  se  është fjala për një Organizatë shqiptare e cila lufton kundër Republikës Popu- llore Federative te Jugosllavisë se  soçme. “

I pandehuri i- IV- të ma në fund ka  theksuar se  edhe pse edhe  ai e ka  kuptuar se VOTRA  KOSOVARE është Organizatë e tillë e cila e ka  për qëllim shkëputjen e një pjese të territorit nga shteti i RFPJ tërë këte nuk ja ka paraqitur organit  kompetent, sepse ka pas frigë se në rast se i lajmëron ,  te pandehurit – I- dhe  -II- do  të hakmerren.

 

Në seancën kryesore te  gjykatës , i pandehuri i  Parë FAZLIJA e ka ndryshuar deklaratën e tij dhënë në procedurën parapürake te hetuesis në at mënyrë sa  qe ky tani deklaron kështu :

“ Unë nuk  kam formuar kurfar organizzate. Gjitha ato kanë  mbetur vetem ne  tentime. Perveq  kësaj, unë konsideroj se  edhe  ate  çka  kam  bërë deri  tani nuk  vjen në kundershtim me ligjet pozitive , sepse unë kam dasht te angazhohem në një aksion ne te cilin, në mënyrë paqësore do të mundësohet formimi i Shqipë- risë së * madhe“(ETNIKE) ne te cilen Shqipëri do të bashkoheshin gjithë shqipta- rët e Kosmetit dhe te Shqipërisë Statuti i Organizatës « VOTRËS KOSOVARE « si dhe shkresat tjera në lidhje me këte  janë  vepra  të mija personale dhe  ato i kam përpiluar vetem për kënaqësin time personale e jo gja tjetër. Nuk është e vërtetë se me metoda perfide kam perfituar ndonjë  person për Organizatën « VOTRËS KOSOVARE «, qofshin ata civil apo ushtarakë sepse ajo Organizatë dhe nuk  është formuar fare, prandaj edhe nuk kam mujt askend t`a bindi. E vërtetë është vetëm se për këtë Organizatë e cila ka pas me u formua kam porosit vulat. Me të pandehurin e -II-të shumë pk kohë kam biseduar sa qe as kam arrijtë me ja  sqarue mirë qëllimet e Organizatës .  Azem  JUPEN vetem e kam  pyetur  se  çka  mendon për Organizatën, mirpo ky  që në fillim ka  refuzuar te  bisedojë me  mua  për diçka te tillë .

„ Pecollit nuk  ju  kam afruar unë, por ai është afruar mua .

Naser Malokut vetem diçka  ashtu  kalimthi i kam folur për organizatë, ndersa të hollat ja kam kërkuar hua për nevoja te mija personale. Ndersa nga Ilmi  BADALLI nuk kam kërkuar asgjë për Organizatë , aq  më pakë bashkëpunimin  e  tij. Nga Ragip SADIKU gjithasht nuk kam kërkuar që ky me çdo kusht të angazhon njerëz për Organizatë. As nga axha im Bislim FAZLIU nuk kam kerkuar bahkëpunimin e Gjon GJONPALINIQIT.  Gjithashtu nuk i përgjigjet se vertetës  se kam kërkuar nga Bajram Gashi në çfardo pikpamje qe ky të punoi për  Organizatën « VOTRËS KOSOVARE «. Është e  vërtet  se  Gazivodes i kam  folur se   si  ekziston Organizata  që ka  për qëllim krijimin e Shqipërisë  se „ madhe „ ( ETNIKE) por pasi që ky ka  refuzoi që ma tutje te flasim për këte, as  unëma  nuki kam  folur asgjë për atë Organizatë .

17

Ejl ZAGREDAJN nuk e kam  ftuar që të anëtarësohet në organizatë si dhe as  Sinan SINANIT nuk i kam dhanë ndonji detyrë që ky kishte me e krye për  Organizatën, ndersa Muharrem HYSENIT vetem i kam thënë se duhet te  formo- jmë një  Organizatë për krijimin e Shqipërisë Etnike , por  në mënyrë paqësore . Nuk është e vërtetë, gjithashtu, se e kam drejtuar Hasan  REXHEN qe te lidhet me  Ragip  SADIKUN, për  kryerjen e  detyrave të Organizatës „ .

Posaçerisht mbrojtësi i të pandehurit  të -I-rë ka  theksuar  se i  pandehuri i Parë është rritur në një mjedis aq të mbrapametur sa qe nuk ka mujt  me  fituar  dituri te mjaftueshme mbi rregullimin shoqëror në RFPJ, prandej për shkak, veprim- tarija  e  tij, meqense te ky nuk ekzistuar nderdija e nevojshme, nuk mun te  kon- siderohet si vepër e formimit te organizatës ne kuptimin penal-juridik .

I pandehuri i-II- të ne  seancen kryesore gjyqsore parashtroj se  i pandehuri i – I – rë ka  tentuar  ta  bindë që të anëtarësohet në organizatë « VOTRËS KOSOVARE « dhe  se  ky  nuk e ka  refuzuar per  shkak se  kur  e ka  pyetur, i pandehuri i- I – rë është pëgjegjur  ne  pyetjen  se  çfarë kjo  Organizatë,  i ka  thënë se  kjo  është një  Organizatë sikur  ajo e „ Lidhjes komuniste „ dhe  nuk ja ka  sqaruar permbajtjen e  vertetë te  Programit as  qëllimet e asaj Organizate .

Vijen  e  tillë te  mbrojtjes se te  pandehurit te – II- të e ka përkrah dhe  mbrojtësi i  tij duke  shtuar se i Pandehuri i –II- të me mundësit  e  tija intelektuale nuk ka  qenë në gjendje ta kuptojë se për çfarë Organizate është fjala, prandej siç  thekson mbrojtësi, ky ka qenë me  të vërtetë i  mashtruar , prandaj  për veprimet e veta nuk mund  te  përgjigjet penalisht ( Neni 9 LP ) .

I pandehuri i –III-të Mehmet TREPÇA  si dhe mbrojtësi i tij ne  seancen kryesore te gjykimit ka theksuar se i pandehuri i -I-rë, ne bisedë ja ka parashtruar qëllimet e Organizatës « VOTRËS KOSOVARE « dhe ky ka pranuar të bëhet  anëtar i asaj  Organizate, meqense atëhere ka  qenë akoma  i  rij , sepse tek tani i ka mbushur 18 vjet dhe nuk ka qenë i plotvetëdijshem mbi permbajtjen e parashtresave te te pandehurit të-I–rë si dhe rrezikshmërisë ciles ky ju  ballafa- quar me rastin kur ka pranuar te anëtarësohet ne organizatë. Perveq kësaj i pandehuri i –I-rë edhe ju ka  kercenuar.

I pandehuri i-IV-të nuk e ka  mohuar se  nuk e ka pasë te  qartë se çfarë karakteri ka  Organizata « VOTRËS KOSOVARE « ,d.m.th. se  ajo lufton kunder shtetit  të RFPJ si tërsi, por pohon se ka pas  frigë me e lajmëruar organin perkatës sepse  te pandehurit  -I- dhe -II- do të hakmerreshin. Mbrojtësi i  tij, nga  ana  e vet theksoi se ky ,i padituri i -IV- të aspak  nuk e ka  dijtë se fjala  është për veper  penale te te  Pandehurve  1.dhe 2.të , cilat vepra , per  shkak te  moslajmërimit biejn ndesh me  sanksionet penale te LP. ,dhe se  si pasoj sjellin pasojë denuese .

18

Gjyqi në seancen e vet kryesore i ka  shqyrtuar argumentet  sa vijon :

– lexoi procesverbalet e të pyeturve : Brezak  Shtefica( 15 ) , Shimunoviq  Ivanka- ( 16 )  Hasan REXHAJ-(74), Bilall Rama ( 76 ) , Ragip SADIKU ( 77 ), Bajram GASHIT ( 78 ), Ramë  DIBRANI 8 92 ) , Rrahman JASHARIT ( 94 ),  Sinan  SINANIT 8 95 ) , Azem , JUPA 8 101 ) ,  Nasuf  MALOKUT ( 102 ) , Luz PECOLLI (129) . Pastaj shqyrtoi  letrat : ( 35 ,37 , 38 , 39 , 40 ,43 , 44 ,45 – 52 ,53 –69 ) ,tani kreu  një shqyrtim  mbi “ Betimin “ ( 18 ) ,  Kryesin e   Lidhjes  NDSH – ( 19 ) , “Urdhërat e  rij “- ( 22 , 24 , 25 , 29 ) , si dhe  “shenime” ( 23 ) , fletoren  ( 28 ) , Shënime –( 30 , 31 ), “ Kushtetuta “ ( 32 ) , fletore  ( 33 )     Fletëporosinë ( 34 ) , shenimet ( 41 ) , shkkresen e  SPB te  Mitrovicës së  Kosovës ( 79 dhe  99 ),  si dhe gjendjen  psikiatrike  te  spitalit ushtarak në Zagreb ( 121 ) dhe e  shiqoi edhe  vulen .

Pasi që i muar ne pyetje te pandehurit, i shqyrtoi argumentet e permendur , gjyqi e gjetë se është vertetuar se te të katërtit e pandehur i kanë krye ato vepri- me cilat janë theksuar ne dispozitiv te Aktakuzes , gjegjsisht te këtij Aktdenimi . Ne një perfundim te tillë Gjyqin e drejtojnë edhe vet  pohimet e tyre  të dhëna  ne proceduren paraprake  te  hetuesisë dhe  jo vetem  kjo, por  edhe  ma  teper per  fajsinë e tyre na  bindin faktet tjera te materialit  deshmues i  cili  ka  qenë landa  kryesore  para këtij  Gjyqi si dëshmi  e pakundershtuarë .

Edhe  kualifikimet ligjore te veprave  inkriminuese ashtu siç i ka parashtruar aktakuza gjithashtu  qëndrojnë :

Se i pandehuri i-I-rë ka krijuar Organizatën me detyrë që të punojë në shkëputjen e Kosmetit nga  RFPJ si dhe disa trevave tjera, kjo duket qartë jo  vetem  nga  deklarata e tij si dhe  deklaratat e bashkëpandehurëve , por  këtë e  vertetojnë edhe personat cilet i Pandehuri i Parë ka tentuar ti angazhoi për  veprimtarin e  Organizatës . Pastaj  këtë e  vërtetojnë  edhe letrat qe  ky  u a  ka  derguar personave të permendur ose nga ata i ka pranuar, Gjithashtu edhe  letrat që ky i ka derguar në mergim me qëllim lidhshmërie me organizatat e   atjeshme te formuara po me te njejtin qëllim me te cilin i pandehuri e ka  formuar Organizatën « VOTRËS KOSOVARE «. Përfundimisht nji  bindje te tillë Gjyqi e ka  krijuar edhe nga punimet e të pandehurit me shkrim siç janë : “ Kushtetuta “ , “ Statuti “ , “Udhëzime për punë “ etj, si dhe  vula e   Organizatës është argument se ajo është  formuar. Formimin e  nji Organizate  te  tillë e  cila  ka  për  qëllim shkëputjen  me   dhunë pjesëve përbërse të teritorit  te  RFPJ në të vërtet përmbanë në vete gjitha elementet e veprimtarisë penale te  SHOQËRIMIT KUNDËR POPULLIT dhe  SHTETIT nga  Neni  117 al. 1 LP. , meqense  vet puna  në realizimin e këtij  qëllimi ,dmth. Punës  në shkëputjen e  dhunshme  te pjesëve përbërse teritoriale te RFPJ përmban në vete elementet kryesore te  vepri- mtarisë penale nga Neni 100 dhe  101 te LP.

19

Prandaj  i pandehuri i Parë  me  veprimtarin e tij te  cekur ne  dispozitivin e  këtij Aktdenimi ka  kryer  vepren penale  nga  Neni 117 ,aileja 1 e  LP.

Sa i përket te pandehurit të-II-të, pranimi i tij, dhanë në proceduren  paraprake  te hetuesisë se pas bindjeve te te pandehurit të Parë ka pranuar  te  anëtarësohet në Organizaten « VOTRËS KOSOVARE « dhe  për këte te kryej detyra  konkrete  duke angazhuar te pandehurin e-IV-të, e ka vërtetuar pjesërisht edhe i  pande- huri i – IV- të , i  cili duke  ju falenderuar  bash përpjekjeve  te  tija qe ta fut  ne punën  e  Organizatës dhe  ka  ardhë ne ndeshje  me  ligjin penal , per  çka  Gjyqi deklaraten e  tij në botëkuptimin e  argumenteve e ka pranuar si  bindëse dhe të pranueshme  për  gjyq  si  argument.

As i pandehuri i-III-të nuk e ka mohuar se është antarsuar ashtu siç është përshkruar ne  dispozitiv te  Aktakuzës. Pranimin e  tij e ka  plotësuar edhe  fakti se te ky është gjetur Fletëporosia me  te  cilen ka pasë në Sipërmarrjen “ PEÇAT ”te  Zagrebit  me i  tërhjek  vulat cilat janë dhanë për  për detyrë nga i pandehurii  Parë për Organizatën « VOTRËS KOSOVARE «.

Meqense,siç u theksuar, Organizata « VOTRËS KOSOVARE «. e  ka pas për  detyrë me krye vepra  penale nga Neni 100 dhe  101 te  LP , si dhe  i pandehuri i –II- dhe  i – III –janë  anëtarësuar e  aq ma teper  kanë pranuar që për  te  t`i kryejnë disa  detyra  te  caktuara , kanë krye  vepra penale  kunder  popullit  dhe  shtetit  nga  Neni 117,al.2 e LP.

Përfundimisht  edhe i pandehuri i –IV-të e ka  pranuar se e ka leshuar  rastin  me i lajmëruar te  pandehurin e –I-rë dhe të –II-të për  veprimtarit e  tyre  edhe pse  natyren e asaj veprimtarie  e ka  dijtë mbasi që i pandehuri i –II- të  duke  tentuar që ta  bindë me u anëtarësuar në Organizatë ja ka  parashtruar edhe  qëllimet e  saja. Në lëshimin e tij Gjyqi e ka gjetur dukurin e veprës penale të  MOSLAJMËRIMIT të veprës penale nga  Neni 279 al.1 LP.

I pandehuri i  -I-rë, pohon se  tërë veprimtaria  e tij e  cila  është lëndë e  akuzës, në të vërtetë është vetëm tentativë për formimin e  një organizate , por formimin e një organizate te tillë, veprimtaria e se  cilës  nuk  bjen ndesh normave pozitive   ligjëdhënëse, per arsye se  shkëputjen e disa  teritoreve  te RFPJ e  cila  ka  qenë lëndë kryesore e Programit  të asaj Orgaanizate nuk ka pas të realizohet me mjete dhune por me mënyrë paqësore, kjo është e para, ndersa e dyta se  edu- kata e tij politike e arrijtur  në një mjedis të prapambetur ka  qenë në një nivel aq  të ultë sa  që nuk ka  qenë plotësisht  i vetëdijshshëm mbi natyren e  rregullimit politiko – shoqëror të RFPJ , prandaj për këto arsye veprimtaria e  tij  nuk  mund  te  konsiderohet si veper e  formimit  te Organizatës bazuar ne Nenin 117 LP.

Ndërsa  Gjyqi nuk e pranon një  qëndrim të tij te  tillë .

20

Së pari, normativat tona kushtetuee e kanë parapa saktsisht mundësin dhe mënyrën e ndryshimeve  teritoriale të RFPJ, ndersa metoda e ndryshimeve ashtu siç e ka parashtruar në Programin e tij i  pandehuri i -I-rë nuk përputhet me ato  norma  kushtetuese. Perveç kësaj , për  realizimin perfundimtar  te  atij qëllimi , i pandehuri në programin e tij e ka  fut  edhe  kryengritjen  e  armatosur, ashtu qe ky në një punim te tij me shkrim e ka  caktuar se cilat objekte gjatë asaj lufte dhe me  çfarë  mjetesh duhet shkatrruar .

Sa i përket njohurive te tija mbi natyren e rregullimit  shoqëroro-politik te RFPJ është ma se e sigurtë se ajo nuk është në nivel të ultë që të mund të flitet mbi  mosnjohurin  se paku te atyre parimeve  themelore  ne te  cilat është ndertuar sistemi politiko-shoqëror e RFPJ . I pandehuri  FAZLIJA në relitet edukaten e tij shkollore e ka marrë në shkollat e Jugosllavisë socialiste, ndersa programi shkollor në RFPJ është i tillë  që çdo  qytetar, çka  edhe edhe  vetem në  shkollat fillore  perfiton  dituri fillestare  mbi rregullimin  politiko-shoqëror te RFPJ.

I Pandehuri aq më tepër këtë dijuni ka mujt me e përfituar sepse perveq 8  klasëve te shkollës  fillore me  sukses ka  krye edhe  4  klasë gjimnaz .

Sa i përket pohimit te të pandehurit të –II-të se nuk e ka dijtë se për çfarë Organizate është fjala dhe vetëm për këte edhe ju ka  bashkangjitur, ky pohim nuk  qëndron  fare.  Këte e kanë demantuar edhe  të Pandehurit  3.dhe 4-ti . Pasi që rrethana tjera , cilat kishin me pru në dyshim pyetjen  mbi përgjegjësinë e  tij për veprimtarin inkriminuese nuk ekzistojnë. Gjyqi e ka gjetur se për këto veprime i pandehuri i.-II-të Baki DULLOVI gjithashtu penalisht duhet të përgjigjet.

Duke u bazuar në  edukimin e përgjithshëm dhe atij shkollor qe posedon i pandehuri i –III-të është vështirë t`i besohet se nuk e ka kuptuar natyren e organizatës për të cilën e  ka  bindur i pandehuri i  -I- rë. Përkundrazi : Gjyqi e  konsideron se bash edukata  e tij e  përgjithëshme dhe  ajo  shkollore  edhe pse  atëhere  ka  qenë relativisht i rij , kanë  qenë të  mjaftueshme  për me  kuptuar se përçfarë organizate bëhet  fjalë. Poasqerisht ka  pasë mundësi me  menduar mbi  natyren e asaj Organizate gjatë një periudhe relativisht te gjatë ku ka pas te kujdeset për tërhjekjen e vulave te  Organizatës .  Prandaj , nese në ato  momente  kur  i  pandehuri i  Parë e ka  bindë të bëhet anëtar i  Organizatës nuk e  ka pas te qartë situaten , nderkohë është dashur që të kuptoj dhe të sqaroj vetvehten e tij .  Mirpo ky ma vonë, jo vetem që nuk ka vepruar ashtu që kishte mujtë me  dëshmuar se ka  qenë i mashtruar nga  ana e të pandehurit  të –I- rë dhe  ate  me e lajmëruar te organet përkatëse ose në ndonjë mënyrë tjetër të dëshmoi , por i ka mbajt pranë vetes Fletëporositë dhe të pandehurin e -I- rë rregullisht  e ka  informuar se si akoma nuk i ka të hollat dhe për këtë arsye nuk mundet me i  tërhjek  vulat .

21

Duk shoshitur gjendjen e parashtruar, Gjyqi i hodhi poshtë thënjet e mbrojtjes  se te pandehurit  të –III- të, duke  gjetur  se ky, për  veprimtarinë e theksuar  në dispozitiv te Aktakuzës është penalisht përgjegjës .

Perfundimisht , sa iu perket thënjeve  te të Pandehurit të –IV- të, që  gjëja ky  nuk ka dijtë se  është fjala për  vepër penale cilen duke  mos e  lajmëruar ( dononcuar ) tërhjek  sanksione penale, këto thënje  te  tija , Gjyqi nuk ka  mujt ti pranoi. Këtë për arsye  se sipas  normave pozitive juridiko-penale nuk  mundet  të lirohet nga  përgjegjësia rrethana eventuale e mosnjohjes se atyre rregullave cilat moslajmë- rimin e pergatitjes  se  ndonjë vepre penale  terhjek sanksione  penale .

Gjithashtu është i pa pranueshem pohimi i tij në mbrojtje se ka pas  frigë dhe

për këto arsye nuk e ka lajmëruar çështjen . Kjo për shkak se njëkohësisht  ky  nuk i ka dhënë gjyqit asnjë argument se gjoja ajo friga e tij ka qenë e arsyetue- shme . Perfundimisht, në letren e tij „ PIKAT E  MIJA  KRYESORE „ kushtuar te  pandehurve – I- dhe   -II- ky u premton se nuk ka  me i denoncuar, aq  ma tepër u  shkruan se  edhe  vet e“pret  at ditë kur do të jetë me ta „ dhe njëkohësisht u  shkruan se nëse  është nevoja edhe vet do të anëtarësohet ne Organizatë .

Pasiqe , si të pa baza , gjyqii refuzoi të dhënat në mbrojtje dhe te  të pandehurit  te-IV-të, e konstatoi se edhe ky për veprimtarinë e tij inkriminuese është penalisht  përgjegjës.

Sa i përket denimit, Gjyqi me rastin e marrjes së vendimit mbi  llojin dhe  lartësin e tij, ka shkuar nga pikpamja e percaktimitte shkallës së rrezikshmërisë se  veprimtarisë  tyre antishoqërore te të pandehurve si dhe  sa  janë për  shoqëri  të rrezikshëm te  pandehurit si  bartës te  një veprimtarie te  tillë kriminale.  Duke  gjykuar gjendjen  ashtu ,gjyqi ka ardhë te bindja e padyshueshme se veprimtaria e të pandehurit të-I-rë, bazuar në volumitetin e saj, dhe intenzitetit e në krahasim me  veprimtaritë e të pandehurve  tjerë  është shumë ma  e  madhe dhe  e  rrezikshme prandaj edhe për  shoqërinë tonë ma e rrezikshmja e që vet i pandehuri i -I-rë nëpërmes te një veprimtarie te  tillë te dendur u prezentua si  shum i rrezikshëm për  shoqërinë tonë. Ky  jo vetëm që ka arrijtë që ti bindë te pandehurit -II- dhe -III-të, që edhe këta të anëtarësohen si anëtar aktiv te  Organizatës, cilen ky vet e ka formuar e ashtu edhe ata i  bjen ndesh me ligjin penal ,por ky për Organizatën, qoftë me sukses  apo pa sukses, ne  Armatë apo jasht Sajë, ka bind edhe relativisht një  numër të madh personash, ndersa me vuarjen relatave (vj.relacioneve) me emigrantet shqiptar e trensferuar këtë punë edhe jashtë kufirit  të RFPJ .

Duke iu falenderuar aftsive te veta demagogjike si dhe aftsive dominuese  intele- ktuale mbi një pjesë te madhe dermuese te atyre qe ky iu ka afruar, ky në përfiti- min e njerëzve për atë organizatë edhe ka pasë sukses.. Puna  e  tij, përveç kësaj, në formimin, perforcimin e sidomos në përhapjen e Organizatës ka qenë aq

22

intenziv sa qe ne letërkëmbimet e shumta qe ky ka pasë posaqerisht me  shqiptarë , kurrë nuk  e ka lëshuar që mos të agjitoi „ për çështjen  shqiptare „ , me ç `rast, për t`i përfituar, ka ndezur shovinizmin kombëta , duke folur me urrejtje mbi kombet tjera jugosllave.  Ashtu që në letrën  drejtuar Kryesisë së  Komitetit „ SHQIPËRIA E LIRË“ në SHBA ,ndermjet  tjerash shkruan: „  Baba  im  Haradini , është pushkatuar për Atdhe me 1947-en sepse nuk e ka duruar robrinë e tashme“, ndersa në letren e dytë shkruan ndermjet tjerash: „…neve këtu ne  teritorin  e  robrisë , në Kosovë e Metohi , pasi qe jemi shtrenguar nga te  gjitha anët nga armiqët dhe tiranija…“, kurse në letrën Enver HOXHËS ,ndermjet tjerash shkruan: „ Nuk  duket se është e tepëruar numrimi i vuajtjeve tona ,sepse duke bërë dasma (gazmende ) me nderset  tona po kënaqen këto bishat  serbe…“ ..Skllavëria  dhe  dominimi mizerabel e ka arrijt kulminacionin…“

Qëndrushmëria në veprimtarinë Armiqësore te të pandehurit  të -I-rë. duket edhe me zgjatjen e kohës se veprimtarisë së tillë. Sipas pohimeve te tija per- sonale, ky është përcaktuar të veproi  nga  pozicionet armiqësore qysh si  djalosh 15 vjeçar. Prej atëherit ky punon intenzivisht në formimin e  Organizatës dhe  në përfitimin e anëtarëve për te ,dhe  gjatë kësaj  kohe ky  i ofrohet  secilit për kend  mëson se  ashtë shqiptar duke e bindur që ti bashkangjitet organizatës .

Në veprimtarin e tij të tillë, ky e ka  shfrytëzuar prapambeturinë intelektuale dhe  shkollore te atyre  shqiptarëve cilëve  iu  ka  ofruar, i  vetëdijshëm se mu nga  ky  aspekt i mbrapambeturisë se tyre mundet ma lehtë me i përfituar edhe për  veprime ma te rrezikshme pra edhe për aksione teterroristike.  Ku  mbi te  gjitha këto  plotësohet edhe  argumenti se ky  me paraqitje  te rrejshme te  gjendjes  në  RFPJ ka  gënye organizatat e emigrantëve duke i  informuar se si gjoja në RFPJ ekziston pabarazia nacionale dhe mosdurimi ndaj  pakicave  kombëtare , atëhere  është e qartë se për çfarë arsye veprimtarinë e tij penale gjyqi e ka çmue si  vepër shumë e rrezikshme për rendin ton  shoqëror dhe për  çka ja ka  shqiptuar edhe pse  faktikisht deri tani  nuk ka qenë i denuar ,dënimin prej  8 vitesh burg të rëndë .

Sa  i përket  të pandehurit  të  -II-të, Gjyqi e  she rrezikshmërine  tij te  smadhuar ndaj  shoqërisë në atë aspekt qe ky  me  rastin e  kryerjes  së detyrave , cilat  ja ka  ngarkuar në emrin e  Organizatës i pandehuri i _I-rë, ka treguar  një qëndrueshmëri bukur  te  gjatë duke  i ofruar  të pandehurit  të –IV-të në tri  raste për ta përfituar për veprimtari të Organizatës. Ndërsa fakti është se  arsimimi i tijështë në një shkallë shum te ultë ,çka  dëshmon në favor te  bindjeve  të Gjyqit se  edhe nderdija  e këtij mbi  rrezikshmërin e  veprimtarisë se tillë kriminale ka qenë diçka ma e vogël. Këto rrethana gjyqi i ka marrë parasysh duke ja shqiptar denimin.

23

I pandehuri i-III-të, në të vërtetë, jo vetëm që ka pranuar të bëhet anëtar i  Organizatës « VOTRA KOSOVARE «, por duke iu bashkangjitë Organizatës, ka  treguar njëkohësisht gadishmëri që aktivisht të punoi për te, duke marrë edhe  një detyrë konkrete, cilën në emrin e Organizatës ja ka ngarkuar i pandehuri i-I- rë Emin FAZLIJA. Ndërsa nga ana tjetër është fakti se ky në kryerjen e asaj  detyre ka  treguar pasivitet dhe  detyrën nuk e ka krye.

Gjyqi gjatë procedurës në seancën kryesore u bind në mospjekurin e tij intele- ktuale, në të cilen edhe ky vet është bazuar, duke pohuar se në Librezën e  Amzes është regjistruar gabimisht se gjoja është i lindur me 1939, ndersa në të vërtetë ky është i lindur me 1942-en- Në bazë të argumenteve  për kohën kur ky e ka kryer shkollimin e tij, ky pohim i tij mundet me qenë plotësisht i  logji- kshëm. Por vetë fakti për vete  se  është i lindur me 1942-en e jo me 1939-en, nuk do të kishte asnjë kuptim kur kur ajo nuk na  kishte drejtuar ne nji rrethanë tjetër, te shqiptimi i denimit, posaqërisht te rëndësishëm, gjegjësisht se ky në kohën e kryerjes  se veprimtarisë penale tek i ka mbushur 18 vjet, pra tek ka hy  në moshën madhore. Kjo rrethanë si dhe përshtypja cilen gjyqi e ka krijuar gjatë procedurës se seancës kryesore në shqyrtimin e lëndës paditëse ndaj se cilës edhe ky vet e ka denuar veprimin e tij si vepër negative , gjyqi anoi nga ajo që për vepren e tij te kryer të ja  shqiptoi denimin diçka ma te butë se tjerëve .

Duke vlersuar nga pikpamja e normave ligjore apstrakte, lëshimi inkrimi-nues i të pandehurit të-IV- të ne krahasim te te pandehurit tjerë dhe  veprimta- rinë e tyre inkriminuese, paraqet rrezikshmërinë ma te vogël shoqërore. Por për matjen e rrezikshmërisë shoqërore te veprimtarisë dhe kryesit te sajë është për t`u theksuar motivi i kryerjes, edhe pse ndoshta është fjala për veprimtari që është e mindur te kryhet vetëm për shkak te lëshimit. Gjyqi në realitet , ka  ardhë te bindja se i pandehuri i- IV- të e ka lëshuar qe veprimtarinë e te pandehurit  të –I- rë dhe –II- të të lajmëroi vetem për  shkak  se në të vërtetë edhe vet u  pajtuar me veprimtarinë  tyre  dhe qëllimet e Organizatës « VOTRA   KOSOVARE «. Deri te bindja e tillë gjyqi ka ardhë duke u bazuar në përmajtjen e letrës  “  Pikat e  mija kryesore “ dedikuar te pandehurit  të –I- rë dhe  të –II- të. Në atë letër ky ,ndermjet tjerash u ka shkruar edhe këtë : “ Gjithqysh deshiroj te vjen ajo ditë me qenë me juve, sepse asi njerëzish unë edhe kërkoj. Nëse asht nevoja unë mun- dem te anëtarësohem në Organizatë por nuk kam deshiruar deri sa mos ta kryej  shërbimin ushtarak “, këte bindje te Gjyqit e kanë përforcuar edhe dy  “vjershat “  qe ky i ka shkruar, ne te cilat, ne te vërtetë ne mënyrë primitive, i perqesh e  tallet me  disa  masa  ekonomike te organeve  tona  popullore .

Duke i patur parasysh gjitha rrethanat e lartë permendura, Gjyqi ja shqiptoi denimin te pandehurit të –IV-të sipas  dispozitivit te këtij Aktdenimi ashtu siç u  theksuar .

24

Duke pasur përfundimish, para sysh tërë aktivitetin armiqësor te të  gjithë  te  akuzuarëve, në realitet, deri tani te pa denuar, Gjyqi posaqerisht thekson se ësht në pyetje  veprimtaria  e tillë kontrarevolucionare dhe kampanjës armiqësore  e  cila, posaqerisht  kohëve te fundit kundër RFPJ nga bota e jashtme po bëhet me terbim. Për këtë gjyqi ka çmuar rëndësinë e veprimtarisë penale te kryer, nuk ka mujtë të kaloi pertej atyre rrethanave, duke konstatuar se me veprimtarinë e zvoglimit të veprimtarisë se tillë kriminale, mundet me shqiptar denime edhe më të rënda nga  ana e këtij gjyqi .

Qysh nuk ka pasë shpenzime  efektive rreth procedurës penale, ate gjithë te  pandehurit janë pa pasuri, gjyqi nuk i ka denuar qe ti paguajnë edhe  shpenzimet  paushalle.

VDEKJE  FASHIZMIT–LIRIA E  POPULLIT

Procesmbajtësja :                                                                                           Kryetari i seancës gjyqësore :

Jurak   Josipa d.v.                                                                                            N/ Kolonel I jurisprudencës

BRANKO  KAPETANOVIQ d.v.

v.v. Gjyqi  ushtarak  Zagreb )

PS.

Vërejtje plotësuese: Aktvendimi është përshkruar pa nderhyre gjuhësisht dhe  janë bërë vetem ndërhyrje të lehta teknike, përmirësimi i shkronjë ç dhe ndonjë munges e ndonjë shkronje ne ndonjë fjalë, teksi është i njejtë ashtu siç e ka derguar Z. Emin  Fazlija .

FOTO KUJTIME

ab1ab2

Rrahim Trepça                            Hanife – Hana Trepça

ab3ab4

Mehmet  Trepça                            Rrahim Trepça

 

 1. Veprimtaria e atdhetarit Mehmet Trepça
 2. Veprimtaria e atdhetarit Mehmet Trepça (II)

 3. Veprimtaria e atdhetarit Mehmet Trepça (III)